Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2013

insensibility
6761 873a
klaine 4ever!
Reposted fromWatermelons Watermelons viaglee glee

March 31 2013

insensibility
Miłe uczucie, kiedy niespodziewanie napisze do nas ktoś z kim nie rozmawialiśmy bardzo dawno. Tym milsze jeśli jest to ktoś z kim naprawdę lubimy rozmawiać.
— drobne rzeczy, które poprawiają humor
Reposted fromsesja sesja viaMissMurder MissMurder

March 17 2013

insensibility
0260 a094 500
Reposted frombambaras bambaras viable ble
insensibility
Oczekiwanie rujnuje psychikę
— Dziecko z chmur
insensibility
8501 911f
Reposted fromeloiseisme eloiseisme viagawecka gawecka
insensibility
3985 f201 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viagawecka gawecka
insensibility
2398 f04b
haha,is true ;D
Reposted fromempathetic empathetic viagawecka gawecka
insensibility
3647 6696
Reposted fromquaint quaint viagawecka gawecka
4000 ca5f 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaMijime Mijime
insensibility
7963 5407
Reposted fromlabellavita labellavita viaMijime Mijime
insensibility
Reposted fromsunwalk sunwalk viaMijime Mijime
insensibility
0788 511f
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaMijime Mijime
insensibility
zimno, smutno, pachnie samotnością.
— w chuj.
insensibility
Najbardziej tęsknimy za tym czego nie mieliśmy odwagi zdobyć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMijime Mijime
insensibility
"Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy."
insensibility
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo ?
— F. Therese
insensibility
6907 0beb
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaMijime Mijime
insensibility
5149 75d2 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaMijime Mijime
insensibility
nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu.
jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.
znikam.
— a Ty nie będziesz wyjątkiem...
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaMijime Mijime
insensibility
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl